TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 9

Tháng 9

10549

Hồ sơ

Kỳ trước: 4357

Đã tiếp nhận: 6192

Đã giải quyết: 5963

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel