TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 9

Tháng 9

8747

Hồ sơ

Kỳ trước: 4393

Đã tiếp nhận: 4354

Đã giải quyết: 4009

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel