TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 8

Tháng 8

7651

Hồ sơ

Kỳ trước: 4359

Đã tiếp nhận: 3292

Đã giải quyết: 3256

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel