TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 8

Tháng 8

10517

Hồ sơ

Kỳ trước: 4310

Đã tiếp nhận: 6207

Đã giải quyết: 6154

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel