TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 7

Tháng 7

10546

Hồ sơ

Kỳ trước: 3898

Đã tiếp nhận: 6648

Đã giải quyết: 6182

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel