TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 7

Tháng 7

10496

Hồ sơ

Kỳ trước: 3871

Đã tiếp nhận: 6625

Đã giải quyết: 6181

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel