TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 6

Tháng 6

8317

Hồ sơ

Kỳ trước: 3647

Đã tiếp nhận: 4670

Đã giải quyết: 4303

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel