TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 6

Tháng 6

9061

Hồ sơ

Kỳ trước: 3601

Đã tiếp nhận: 5460

Đã giải quyết: 5184

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel