TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 6

Tháng 6

9084

Hồ sơ

Kỳ trước: 3612

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel