TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 6

Tháng 6

9057

Hồ sơ

Kỳ trước: 3599

Đã tiếp nhận: 5458

Đã giải quyết: 5184

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel