TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 5

Tháng 5

9951

Hồ sơ

Kỳ trước: 3348

Đã tiếp nhận: 6603

Đã giải quyết: 6302

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel