TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 5

Tháng 5

9901

Hồ sơ

Kỳ trước: 3327

Đã tiếp nhận: 6574

Đã giải quyết: 6302

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel