TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 4

Tháng 4

8721

Hồ sơ

Kỳ trước: 3109

Đã tiếp nhận: 5612

Đã giải quyết: 5393

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel