TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 4

Tháng 4

8731

Hồ sơ

Kỳ trước: 3113

Đã tiếp nhận: 5618

Đã giải quyết: 5394

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel