TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 2

Tháng 2

2984

Hồ sơ

Kỳ trước: 2984

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 1

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel