TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 12

Tháng 12

2981

Hồ sơ

Kỳ trước: 2981

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel