TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 12

Tháng 12

4712

Hồ sơ

Kỳ trước: 3147

Đã tiếp nhận: 1565

Đã giải quyết: 1546

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel