TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 12

Tháng 12

3773

Hồ sơ

Kỳ trước: 3146

Đã tiếp nhận: 627

Đã giải quyết: 562

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel