TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 12

Tháng 12

12618

Hồ sơ

Kỳ trước: 7030

Đã tiếp nhận: 5588

Đã giải quyết: 4270

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel