TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 11

Tháng 11

5007

Hồ sơ

Kỳ trước: 3238

Đã tiếp nhận: 1769

Đã giải quyết: 1856

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel