TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 11

Tháng 11

13179

Hồ sơ

Kỳ trước: 6459

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel