TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 11

Tháng 11

13173

Hồ sơ

Kỳ trước: 6458

Đã tiếp nhận: 6715

Đã giải quyết: 5401

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel