TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 10

Tháng 10

6787

Hồ sơ

Kỳ trước: 4608

Đã tiếp nhận: 2179

Đã giải quyết: 3277

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel