TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 10

Tháng 10

8094

Hồ sơ

Kỳ trước: 4587

Đã tiếp nhận: 3507

Đã giải quyết: 4853

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel