TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 1

Tháng 1

3166

Hồ sơ

Kỳ trước: 3166

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 181

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel