TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 1

Tháng 1

12325

Hồ sơ

Kỳ trước: 7702

Đã tiếp nhận: 4623

Đã giải quyết: 4455

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel