TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 1

Tháng 1

10926

Hồ sơ

Kỳ trước: 7712

Đã tiếp nhận: 3214

Đã giải quyết: 2764

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel