TẤT CẢ

3166

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 185

Tháng

8

Tổng số: 2983

Kỳ trước: 2983

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 1

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 2982

Kỳ trước: 2982

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 1

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 2981

Kỳ trước: 2981

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết