TẤT CẢ

45555

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 45540

Đã giải quyết: 41055

Tháng

6

Tổng số: 9079

Kỳ trước: 3611

Đã tiếp nhận: 5468

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 10535

Kỳ trước: 3893

Đã tiếp nhận: 6642

Đã giải quyết: 6182

Xem chi tiết

Tháng

8

Tổng số: 9066

Kỳ trước: 4348

Đã tiếp nhận: 4718

Đã giải quyết: 4573

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201969413644081452 Lê Ngọc Tin Đường bộ
201969413724030211 Hà Thanh Long Đường bộ
201911481047023953 Công ty CP Thương mại tổng hợp Toan Vân Quản lý chất lượng
201911481079092801 Phạm Văn Phương Quản lý chất lượng
2019261467975074243 Phạm Thị Yên Người có công

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê