TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 9

Tháng 9

8091

Hồ sơ

Kỳ trước: 2934

Đã tiếp nhận: 5157

Đã giải quyết: 4961

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel