TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 11

Tháng 11

2861

Hồ sơ

Kỳ trước: 1785

Đã tiếp nhận: 1076

Đã giải quyết: 1325

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel