Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201978023134975015456 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) ĐẶNG QUANG ANH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/02/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
2 201978023134976015557 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Thị Sơ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/02/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
3 201978023134977015801 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM THỊ LUYẾN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/02/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
4 201978023132885094627 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Văn Mùi Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/01/2019 07/01/2019 Đã trả kết quả
5 201978023132886094731 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Ngoan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/01/2019 07/01/2019 Đã trả kết quả
6 201978023132887094750 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Hồng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/01/2019 07/01/2019 Đã trả kết quả
7 201978023132888094832 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện NGUYỄN THỊ BÁT Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/01/2019 09/01/2019 Đã trả kết quả
8 201978023132888094956 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Hùng Mạnh AN0001A Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/01/2019 07/01/2019 Đã trả kết quả
9 201978023133848034110 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) BỒNG NGỌC NIÊM Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
10 201978023133850034952 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) NGUYỄN THỊ TÂM Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
11 201978023133851035334 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) HOAN, KIỂM Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
12 201978023133851035424 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Lê Thị Kim Dung Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
13 201969416806093634 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Trịnh Công Trung Sở Giao thông Vận tải 26/08/2019 03/09/2019 Thụ lý xong
14 201969416807094449 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Bùi Văn Tân Sở Giao thông Vận tải 26/08/2019 17/09/2019 Thụ lý xong
15 201969416808094940 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Trần Văn Phương Sở Giao thông Vận tải 26/08/2019 03/09/2019 Thụ lý xong