Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.08.092 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Văn Chiến, Đâò Thị Thoan, Thôn Trung Châu Đông, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 09/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.09.030 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Thị Nguyên, Thôn Hải An, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/10/2018 19/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.10.024 Đăng ký giao dịch bảo đảm Lưu Thiị Vùng, Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.11.031 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Duy Đạt, Vũ Thị Nhung, Thôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.12.005 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN ĐỨC BẨY, VŨ THỊ NGUYỄN, Thôn Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.12.038 NGUYỄN VĂN KIÊN, BÙI THỊ NHƯỜNG, Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.15.023 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàng Văn Cường, Nguyễn Thị Diền, THôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.17.026 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Xuân Mừng, Thôn Tô Xuyên, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/10/2018 16/11/2018 Đã trả kết quả
9 2019142122292094859 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG TRUNG TUẤN Sở Tư pháp 19/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
10 2019142122325083021 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM HUYỀN TRANG Sở Tư pháp 20/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
11 2019142122357035841 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ TÂM Sở Tư pháp 20/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
12 2019142122390031034 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HỮU VƯƠNG Sở Tư pháp 21/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
13 2019142122421090822 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM NGỌC TÙNG Sở Tư pháp 22/02/2019 14/03/2019 Thụ lý xong
14 2019142122454022648 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI LÊ HOÀN Sở Tư pháp 22/02/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019142122485095009 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HƯỜNG Sở Tư pháp 25/02/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả