Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261466951035830 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: Phạm Văn Khanh là đối tượng CĐHH 21-40%, Bùi Văn Vát là công nuôi liệt sỹ Bùi Văn Thắng, xã Thái Hồng. Nguyễn Trọng Dũng UBND Huyện Thái Thụy 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
2 2019261466952040350 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Phạm Văn Tình, xã Thái Hồng. Nguyễn Trọng Dũng UBND Huyện Thái Thụy 06/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
3 2019261466953040617 Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội cho Nguyễn Thị Nguyễn, xã Thái Hồng. Nguyễn Trọng Dũng UBND Huyện Thái Thụy 06/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
4 2019261467330025237 Đề nghị điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Đoàn Hữu Đức, xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 02/05/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
5 2019261467331025606 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng cho Ninh Việt Anh, xã Thái Phúc. Đỗ Văn Phong UBND Huyện Thái Thụy 02/05/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
6 2019261467332025941 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Nguyễn Xuân Ồm, xã Thái Phúc. Đỗ Văn Phong UBND Huyện Thái Thụy 02/05/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
7 2019261467333030153 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Nguyễn Xuân Ồm đã được thưởng Huân CKC, xã Thái Phúc. Đỗ Văn Phong UBND Huyện Thái Thụy 02/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
8 2019261467334030520 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 03 đối tượng: Vũ Văn Kháng, Trần Công Kế, Vũ Thị Râm là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, xã Thái Xuyên. Lê Công phái UBND Huyện Thái Thụy 02/05/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
9 2019261467726080318 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho 02 đối tượng: bà Nguyễn Thị Huề, Nguyễn Thị Luyện, xã Thụy Quỳnh. Nguyễn Văn Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
10 2019261467727081120 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng: bà Lê Thị Vít, Phạm Thị Tợ, xã Thụy Quỳnh. Nguyễn Văn Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
11 2019261467728081338 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 02 đối tượng: bà Phạm Thị Tơ, Lê Thị Vít, xã Thụy Quỳnh. Nguyễn Văn Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
12 2019261467729081852 Đề nghị điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Đào Văn Mậu, xã Thụy Quỳnh. Nguyễn Văn Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
13 2019261467730082234 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Vũ Thị Hý, xã Thụy Tân. Nguyễn Hữu Hà UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
14 201926148356085116 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Nguyễn Xuân Thịnh UBND Huyện Thái Thụy 19/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
15 201926148357085404 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Nguyễn Thị Duyên UBND Huyện Thái Thụy 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả