Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221910480085021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đinh Đức Mạnh (Hương) UBND Huyện Hưng Hà 04/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
2 20192221910512035924 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn An (Phương) UBND Huyện Hưng Hà 08/04/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả
3 20192221910544033558 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Thanh Nghị (Nga) UBND Huyện Hưng Hà 09/04/2019 23/04/2019 Đã trả kết quả
4 20192221910576023810 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Tuân (Son) UBND Huyện Hưng Hà 11/04/2019 20/05/2019 Thụ lý xong
5 20192221910609082235 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Khúc Thị Chắt UBND Huyện Hưng Hà 16/04/2019 24/05/2019 Thụ lý xong
6 20192221910641083507 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Khẩn UBND Huyện Hưng Hà 18/04/2019 24/05/2019 Thụ lý xong
7 2019261406944102453 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Hòa UBND Huyện Thái Thụy 09/07/2019 27/08/2019 Đang thụ lý
8 2019261406977085402 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Thị Mưu UBND Huyện Thái Thụy 11/07/2019 25/07/2019 Đang thụ lý
9 2019261407009022335 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Thị Tuyết UBND Huyện Thái Thụy 12/07/2019 26/07/2019 Đang thụ lý
10 2019261407041040717 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Đồng Đức UBND Huyện Thái Thụy 16/07/2019 04/09/2019 Đang thụ lý
11 2019261407073081343 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Tiến Thụy UBND Huyện Thái Thụy 19/07/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
12 2019261407105034033 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Viết Quang UBND Huyện Thái Thụy 22/07/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
13 2019261407137100434 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Bá Tích UBND Huyện Thái Thụy 24/07/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
14 2019261407169094117 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Trần Đình Khoa UBND Huyện Thái Thụy 26/07/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
15 2019261407202094623 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phan Trọng Đáp UBND Huyện Thái Thụy 30/07/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả