Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201969410258101147 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI VĂN MINH Sở Giao thông Vận tải 12/02/2019 19/02/2019 Thụ lý xong
2 201969410258103301 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Trần Văn Cẩn Sở Giao thông Vận tải 12/02/2019 19/02/2019 Thụ lý xong
3 2019655227092759 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Hộ KDCT Vũ Văn Thủy Sở Giao thông Vận tải 18/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
4 2019655228013746 Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. Đào TRọng Duyên Sở Giao thông Vận tải 18/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
5 2019655229080044 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Lê Đắc Nhĩ Sở Giao thông Vận tải 07/03/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
6 2019655230091525 Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Nguyễn Văn Sơn Sở Giao thông Vận tải 12/03/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
7 2019655232100815 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam. Lê Quang Liệu Sở Giao thông Vận tải 15/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
8 201969413617090923 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DIỆN Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
9 201969413618090946 Cấp lại Giấy phép lái xe HÀ VĂN XUÂN Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 23/07/2019 Thụ lý xong
10 201969413619092132 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp PHAN VĂN HÙNG Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
11 201969413620092446 Cấp lại Giấy phép lái xe ĐÀO QUANG NGỌC Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 23/07/2019 Thụ lý xong
12 201969413621094457 Cấp lại Giấy phép lái xe HÀ VĂN PHIẾN Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 23/07/2019 Thụ lý xong
13 201969413622094708 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN HẢI Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
14 201969411860013942 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CƠ THẠCH Sở Giao thông Vận tải 25/03/2019 01/04/2019 Thụ lý xong
15 201969411862014648 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Lưu Xuân Viện Sở Giao thông Vận tải 25/03/2019 01/04/2019 Thụ lý xong