Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221911196030303 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Hải (Hoài) UBND Huyện Hưng Hà 24/05/2019 26/06/2019 Đã trả kết quả
2 20192221911620034043 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Thanh Bình (Quỳnh) UBND Huyện Hưng Hà 04/07/2019 17/07/2019 Đã trả kết quả
3 20192221911621034557 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Đốc (Châu) UBND Huyện Hưng Hà 04/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
4 20192221911623043202 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Mạnh Tường (Thơ) UBND Huyện Hưng Hà 04/07/2019 17/07/2019 Đã trả kết quả
5 20192221912584075456 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Xuân Dũng (Mừng) UBND Huyện Hưng Hà 25/09/2019 08/10/2019 Đã trả kết quả
6 20192221912585093709 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Trần Quốc Mạnh (Giang) UBND Huyện Hưng Hà 25/09/2019 08/10/2019 Đã trả kết quả
7 20192221912586094033 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Như Ý (Nhẫn) UBND Huyện Hưng Hà 25/09/2019 08/10/2019 Đã trả kết quả
8 20192221910870023117 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Xuân Khánh (Thắm) UBND Huyện Hưng Hà 07/05/2019 20/05/2019 Đã trả kết quả
9 20192221910871024433 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Sử (Thanh) UBND Huyện Hưng Hà 07/05/2019 20/05/2019 Đã trả kết quả
10 20192221910872025054 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Tiến Hoan (Miên) UBND Huyện Hưng Hà 07/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
11 20192221912816033611 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐInh Văn Tâm (Yến) UBND Huyện Hưng Hà 08/11/2019 21/11/2019 Đã trả kết quả
12 20192221912817034129 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Thị Dương UBND Huyện Hưng Hà 08/11/2019 21/11/2019 Đã trả kết quả
13 20192221912818034530 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trương Ngọc Liêm UBND Huyện Hưng Hà 08/11/2019 21/11/2019 Đã trả kết quả
14 201917911600091254 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Công ty Cổ phần đầu tư QH LAND Nguyễn Ngọc Duẩn- Công ty Cổ phần đầu tư QH LAND Sở Xây dựng 13/08/2019 17/09/2019 Thụ lý xong
15 201917911601030338 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Công ty TNHH DVTMTH Quang Hưng Phát Nguyễn Thị Hằng-Công ty TNHH DVTMTH Quang Hưng Phát Sở Xây dựng 04/09/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả