Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221911031014911 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Duy Tiến UBND Huyện Hưng Hà 15/05/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
2 20192221911061075714 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Đức Đông (Duyên) UBND Huyện Hưng Hà 17/05/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
3 20192221911094094116 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Thị Dỹ UBND Huyện Hưng Hà 20/05/2019 31/05/2019 Đã trả kết quả
4 20192221911126034948 Đăng ký biến động: Đề nghị tách thửa đất Trần Xuân Đình (Hóa) UBND Huyện Hưng Hà 21/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
5 20192221911158100744 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Thư (Thủy) UBND Huyện Hưng Hà 23/05/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
6 2019261407758090047 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Dũng UBND Huyện Thái Thụy 18/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
7 2019261407790080853 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Lê Văn Hiền UBND Huyện Thái Thụy 20/09/2019 04/10/2019 Đang thụ lý
8 2019261407821031654 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đỗ Văn Lực UBND Huyện Thái Thụy 23/09/2019 11/11/2019 Đang thụ lý
9 2019261407853082637 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đặng Văn Lai UBND Huyện Thái Thụy 26/09/2019 10/10/2019 Đang thụ lý
10 2019261407885034114 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Nguyễn Văn Dũng UBND Huyện Thái Thụy 27/09/2019 09/10/2019 Đang thụ lý
11 2019261407917080326 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Giang UBND Huyện Thái Thụy 02/10/2019 16/10/2019 Đang thụ lý
12 20196567883034221 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa CTy TNHH vận tải Hiển Hằng Sở Giao thông Vận tải 24/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
13 20196567915032716 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa, Cty Cp Lam Sơn Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
14 20196567947031602 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện CTy TNHH DV thương mại vận tải Phương Gầy Sở Giao thông Vận tải 06/08/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
15 20196567980092605 Cấp phù hiệu xe hợp đồng, Cty TNHH DVVT du lịch Quang Thu Sở Giao thông Vận tải 12/08/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả