Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142123743084239 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN ĐỒNG Sở Tư pháp 08/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
2 2019142123774022725 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN THUÂN Sở Tư pháp 08/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
3 2019142123807092634 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ XUÂN DU Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
4 2019142123838085517 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LÂM OANH Sở Tư pháp 10/04/2019 06/05/2019 Đã trả kết quả
5 2019142123870094052 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG VĂN MẠNH Sở Tư pháp 11/04/2019 07/05/2019 Đã trả kết quả
6 2019142123902084451 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TUẤN Sở Tư pháp 12/04/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
7 2019142123934012155 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐOÀN VĂN ĐÔ Sở Tư pháp 12/04/2019 08/05/2019 Thụ lý xong
8 2019142123967073926 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN DUY HẢI Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
9 2019142123999014851 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN DẪN Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
10 2019142124030082420 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ VĂN CẦN Sở Tư pháp 17/04/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
11 2019142124062104311 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ ĐỨC ĐIỆP Sở Tư pháp 17/04/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
12 2019142124094093208 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN XUÂN DUYỆT Sở Tư pháp 18/04/2019 13/05/2019 Đã trả kết quả
13 2019142124127041130 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRƯƠNG HẢI NINH Sở Tư pháp 18/04/2019 06/05/2019 Thụ lý xong
14 2019142124159103616 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐÌNH THẮNG Sở Tư pháp 19/04/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả
15 2019142124191102313 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN LỤC Sở Tư pháp 22/04/2019 15/05/2019 Thụ lý xong