Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142127067014733 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ VIỆT TÙNG Sở Tư pháp 24/07/2019 06/08/2019 Đã trả kết quả
2 2019142127099091756 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ THƠM Sở Tư pháp 25/07/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
3 2019142127130084538 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI MỸ HẠNH Sở Tư pháp 26/07/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
4 2019142127161080540 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TRỌNG LINH Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
5 2019142127194110222 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN DUY XUÂN Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
6 2019142127227035834 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀM THU HƯƠNG Sở Tư pháp 29/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
7 2019142127258020119 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THÚY Sở Tư pháp 30/07/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
8 2019142127291103227 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN THAO Sở Tư pháp 31/07/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
9 2019142127324094102 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN NGỌC Sở Tư pháp 01/08/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
10 2019142127355093056 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HUYỀN Sở Tư pháp 02/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
11 2019142127388035009 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ ĐỨC TOẢN Sở Tư pháp 02/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
12 2019142127418104414 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ NGỌC ÁNH Sở Tư pháp 05/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
13 2019142127451091318 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ ĐÀO Sở Tư pháp 06/08/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
14 2019142127485073609 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TẠ VĂN KHOA Sở Tư pháp 07/08/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
15 2019142127516081927 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ NHUNG Sở Tư pháp 08/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả