Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201918232814092336 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Linh Sở Y tế 03/01/2019 06/03/2019 Đã trả kết quả
2 20192221912275023101 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Trọng Quang (Thơm) UBND Huyện Hưng Hà 26/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
3 20192221912276023434 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tô Trọng Hường (Thoa) UBND Huyện Hưng Hà 26/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
4 20192221912277023811 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Xuân Cử (Thành) UBND Huyện Hưng Hà 26/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
5 201918993168030439 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc CÔNG TY TNHH SANOFI AVENTIS VIỆT NAM Sở Y tế 20/09/2019 03/10/2019 Thụ lý xong
6 201918993169020202 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH ( TĐ LẦN 2) Sở Y tế 23/09/2019 25/10/2019 Thụ lý xong
7 201918993170081157 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Đỗ Thị Thương Sở Y tế 24/09/2019 14/10/2019 Thụ lý xong
8 201918993171014613 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BỆNH VIỆN ĐK TỈNH Sở Y tế 24/09/2019 21/10/2019 Thụ lý xong
9 201918993172022644 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt NGUYỄN THỊ HIÊN Sở Y tế 24/09/2019 28/10/2019 Thụ lý xong
10 2019212234786081914 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Sáu UBND Huyện Đông Hưng 25/04/2019 18/06/2019 Thụ lý xong
11 2019212234787023113 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lưu Văn Tiệp UBND Huyện Đông Hưng 02/05/2019 20/06/2019 Thụ lý xong
12 2019212234788023204 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đỗ Hữu Đạt UBND Huyện Đông Hưng 02/05/2019 20/06/2019 Thụ lý xong
13 2019212234789023258 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phí Thị Lân UBND Huyện Đông Hưng 02/05/2019 04/06/2019 Thụ lý xong
14 2019212234790042227 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tô Thị Lý UBND Huyện Đông Hưng 02/05/2019 20/06/2019 Thụ lý xong
15 20192221910831083338 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Khuể (Hinh) Thắm UBND Huyện Hưng Hà 06/05/2019 17/05/2019 Thụ lý xong