Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142121915084825 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ HOÀI Sở Tư pháp 25/01/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả
2 2019142121945084751 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN DUÂN Sở Tư pháp 28/01/2019 22/02/2019 Đã trả kết quả
3 2019142121978022514 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HUYỀN Sở Tư pháp 28/01/2019 15/02/2019 Đã trả kết quả
4 2019142122009024159 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN NĂNG Sở Tư pháp 29/01/2019 25/02/2019 Đã trả kết quả
5 2019142122043101525 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN CÔNG Sở Tư pháp 31/01/2019 27/02/2019 Đã trả kết quả
6 2019142122074091235 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HÀ Sở Tư pháp 11/02/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
7 2019142122106035406 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG XUÂN LỘC Sở Tư pháp 11/02/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
8 2019142122138022323 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRƯƠNG THỊ HẰNG Sở Tư pháp 12/02/2019 25/02/2019 Đã trả kết quả
9 2019142122169033625 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THỊ CHINH Sở Tư pháp 13/02/2019 05/03/2019 Đã trả kết quả
10 2019142122201080723 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN HUÂN Sở Tư pháp 15/02/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
11 2019142122234040406 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN THỊ HÀ Sở Tư pháp 15/02/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
12 2019142122265021627 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HỮU NGHĨA Sở Tư pháp 18/02/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
13 2019142122298104117 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN NHẤT Sở Tư pháp 19/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
14 2019142122330093035 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ ĐỨC HẠNH Sở Tư pháp 20/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019142122361081237 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ THỊ HƯƠNG LAN Sở Tư pháp 21/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả