Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.19.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "NGUYỄN THỊ LÊ NCN NTC NGUYỄN VĂN TRÌNH TRẦN THỊ KIM 343/221,3/21- BG703504", Quang Minh, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01674101826 UBND Huyện Kiến Xương 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.19.034 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TRƯƠNG VĂN NGÂN KHÚC THỊ THU NCN VŨ VĂN GIÁP HOÀNG THỊ THỤC HIỀN 7834/111,5/17- CP106263", Giang Đông, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0972570829 UBND Huyện Kiến Xương 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.22.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHAN VĂN LÙNG PHAN THỊ NHUNG 339/396,7/17 BQ380368, Nguyệt Lâm 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912822612 UBND Huyện Kiến Xương 22/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.23.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "ĐÀO HỮU GIANG NGUYỄN THỊ OANH NCN NGUYỄN THÀNH NAM 556/141/18 CP106438", An Phúc, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0919991064 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.24.014 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. HOÀNG TUẤN ANH LÊ THỊ HOÀI NTK ONT259/288/14 AB641248, Bình Trật Bắc, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.25.002 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ HÒA 1292B/360 - H481342, Nam Huân Trung , Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
7 2019142127576100329 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO VĂN NHÃ Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
8 2019142127608090003 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN PHƯNG Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
9 2019142127640024237 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền LƯU TRƯỜNG GIANG Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
10 2019142127672102655 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền TRẦN HỮU PHÚC Sở Tư pháp 13/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
11 2019142127704090711 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI QUÝ DƯƠNG Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
12 2019142127735033209 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ QUANG PHỤC Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
13 2019142127768030153 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142127800103425 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ THỊ PHƯƠNG Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
15 2019142127831081511 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN ĐĂNG Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả