Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.12.022 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VĂN CUNG, PHẠM THỊ THẮM, Đông Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/11/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.13.030 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) TRẦN ĐĂNG THÊNH, PHẠM THỊ CAM, Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.14.008 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng TRẦN VĂN DẤU, A Sào, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.14.040 PHẠM THỊ QUẾ, thôn Quan Đình, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.15.018 NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN THỊ TĂNG, Ngọc Minh, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 21/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.15.050 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM HỮU LƯỢT, VŨ THỊ MY, Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.16.029 PHẠM ĐẮC MẠNG, Cam Mỹ, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.16.061 HOÀNG THỊ BỖNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.19.030 HOÀNG ĐỨC DUẨN, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.20.002 HÀ THỊ HUỆ, Thôn Tây Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.20.042 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường VŨ ĐÌNH KIÊN(Công ty TNHH Kinh doanh và sản xuất đồ gỗ Kiên Phú), Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.11.21.029 Đăng ký biến động LÊ VĂN THẮNG, NGUYỄN THỊ MIỀN, Đào Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
13 2019261405268033951 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mai Công Cương UBND Huyện Thái Thụy 15/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
14 2019261405306082920 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Đình Sơn UBND Huyện Thái Thụy 17/01/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019261405338095958 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Thị Hưng UBND Huyện Thái Thụy 21/01/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả