Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261406517020117 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Công Hiển UBND Huyện Thái Thụy 29/05/2019 12/06/2019 Đã trả kết quả
2 2019261406518020318 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đỗ Đức Lệ UBND Huyện Thái Thụy 29/05/2019 17/07/2019 Đang thụ lý
3 2019261406519032000 Đăng ký biến động Nguyễn Trọng Kiên UBND Huyện Thái Thụy 29/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
4 2019261406520032314 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngô Văn Đăng UBND Huyện Thái Thụy 29/05/2019 12/06/2019 Đã trả kết quả
5 2019261406280022752 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Nhâm UBND Huyện Thái Thụy 10/05/2019 24/05/2019 Đã trả kết quả
6 2019261406281023257 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngô Văn Sỹ UBND Huyện Thái Thụy 10/05/2019 24/05/2019 Đã trả kết quả
7 2019261406282023607 Đăng ký biến động Lê Thị Lơn UBND Huyện Thái Thụy 10/05/2019 17/05/2019 Đã trả kết quả
8 2019261406283033100 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đặng Huy Tuân UBND Huyện Thái Thụy 10/05/2019 24/05/2019 Đang thụ lý
9 2019261407338034341 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Sùng UBND Huyện Thái Thụy 08/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
10 2019261407339035201 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Len UBND Huyện Thái Thụy 08/08/2019 27/09/2019 Đang thụ lý
11 2019261407340035353 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Văn Ký UBND Huyện Thái Thụy 08/08/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
12 2019261407341040040 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Sáng UBND Huyện Thái Thụy 08/08/2019 22/08/2019 Đang thụ lý
13 2019261405705024653 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Thị Ngần UBND Huyện Thái Thụy 14/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
14 2019261405706025426 Đăng ký biến động Nguyễn Đức Bằng UBND Huyện Thái Thụy 14/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019261405707084550 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Giang Đức Hỷ UBND Huyện Thái Thụy 15/03/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả