Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT43313 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THẾ ANH, -X. Vũ Lễ, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2017 30/10/2017 Đã trả kết quả
2 GTVT48973 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ KIM HOÀNH, -X. Đình Phùng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
3 GTVT48974 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG QUỐC HUY, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
4 GTVT48975 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN KIÊN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
5 GTVT48976 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ NGỌC MAI, -X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
6 GTVT48977 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ MỊ, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
7 GTVT46530 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN CHÍNH, -X. Tân Lễ, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
8 GTVT46531 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN DOANH, -X. Mỹ Lộc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
9 GTVT46532 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN DỰC, -X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
10 GTVT46533 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG HÀ, -X. Thụy Lương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
11 GTVT46534 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN LỊCH, -X. Quang Hưng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
12 GTVT48711 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN ĐÌNH, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2018 13/02/2018 Đã trả kết quả
13 GTVT48712 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG VĂN HUY, -X. Mỹ Lộc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2018 13/02/2018 Đã trả kết quả
14 GTVT48713 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN KIỂU, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2018 13/02/2018 Đã trả kết quả
15 GTVT48714 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ ĐỨC MẠNH, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2018 13/02/2018 Đã trả kết quả