Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.08.092 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Văn Chiến, Đâò Thị Thoan, Thôn Trung Châu Đông, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 09/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.09.030 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Thị Nguyên, Thôn Hải An, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/10/2018 19/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.10.024 Đăng ký giao dịch bảo đảm Lưu Thiị Vùng, Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.11.031 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Duy Đạt, Vũ Thị Nhung, Thôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.12.005 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN ĐỨC BẨY, VŨ THỊ NGUYỄN, Thôn Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.12.038 NGUYỄN VĂN KIÊN, BÙI THỊ NHƯỜNG, Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.15.023 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàng Văn Cường, Nguyễn Thị Diền, THôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.17.026 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Xuân Mừng, Thôn Tô Xuyên, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/10/2018 16/11/2018 Đã trả kết quả
9 2019142121300084401 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ KHẮC NGHỊ Sở Tư pháp 04/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
10 2019142121333015636 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM DUY GIÁP Sở Tư pháp 04/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
11 2019142121364092727 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ TIẾN LẬP Sở Tư pháp 07/01/2019 25/01/2019 Đã trả kết quả
12 2019142121396085052 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI ĐỨC THỌ Sở Tư pháp 08/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
13 2019142121429083638 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TRỌNG GIANG Sở Tư pháp 09/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
14 2019142121460024716 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN GIÁM Sở Tư pháp 09/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
15 2019142121493084857 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN MẠNH QUANG Sở Tư pháp 11/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả