Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221910054021030 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Dũng (Giang) UBND Huyện Hưng Hà 25/02/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
2 20192221910086081102 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào THị Khuyến UBND Huyện Hưng Hà 27/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
3 20192221910119101751 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Thùy (Lự) UBND Huyện Hưng Hà 01/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
4 20192221910151021347 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Đình Hiển (Mận) UBND Huyện Hưng Hà 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
5 20192221910183022830 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Văn Huy (Minh) UBND Huyện Hưng Hà 11/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
6 20192221910214091522 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Cao Văn Đăng (Hoa) UBND Huyện Hưng Hà 13/03/2019 15/04/2019 Đã trả kết quả
7 2019261466715083629 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng: bà Lê Thị Thơm, Phan Thị My, xã Thụy Dân. Ngô Ngọc Tuấn UBND Huyện Thái Thụy 30/01/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
8 2019261466747093200 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Nguyễn Đức Thật đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 142, xã Hồng Quỳnh. Vũ Công Đoàn UBND Huyện Thái Thụy 13/02/2019 26/02/2019 Đã trả kết quả
9 2019261466779101446 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho Đỗ Văn Phiêu, xã Thái Học. Đỗ Văn Thông UBND Huyện Thái Thụy 15/02/2019 19/02/2019 Đã trả kết quả
10 2019261466811032859 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho bà Phan Thị Thanh, xã Thái Phúc. Đỗ Văn Phong UBND Huyện Thái Thụy 18/02/2019 26/02/2019 Đã trả kết quả
11 2019261466843032434 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: Nguyễn Thị Vờn, Bùi Nguyễn Mên đã được thưởng Huy CKC, xã Thụy Dương. Nguyễn Bá Hiện UBND Huyện Thái Thụy 22/02/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
12 2019261466875033723 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho bà Bùi Thị Rơi là vợ liệt sỹ Phạm Quang Đại, xã Thụy Liên. Nguyễn Văn Biền UBND Huyện Thái Thụy 27/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
13 2019261466907100556 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho bà Nguyễn Thị Mín, xã Thụy Trường. Phan Thị Lụa UBND Huyện Thái Thụy 01/03/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
14 2019261466939085033 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho 02 đối tượng: bà Nguyễn Thị Phi, Tạ Thị Tiếp, xã Thụy Hải. Lê Đức Hà UBND Huyện Thái Thụy 06/03/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019261466971083126 Đề nghị điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Trần Thị Thoàn, xã Thái Thuần. Phạm Văn Cương UBND Huyện Thái Thụy 08/03/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả