Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT15415 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN DŨNG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/07/2016 05/09/2016 Đã trả kết quả
2 GTVT15443 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN BÁCH, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/07/2016 13/07/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT15472 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ QUANG LÂM, X-X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/07/2016 13/07/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT15500 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CAO THOẠI, -X. Đông Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/07/2016 13/07/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT15529 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN GIÁP, -X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/07/2016 06/09/2016 Đã trả kết quả
6 GTVT15558 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THẾ CHUNG, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/07/2016 14/07/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT15587 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN KHÁNH, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/07/2016 14/07/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT15615 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ THẢO, -X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, T. Nam Định Sở Giao thông Vận tải 07/07/2016 14/07/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT15643 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ĐÌNH VỤ, -X. Đông Sơn, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/07/2016 14/07/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT31972 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TOÀN, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/12/2016 21/12/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT32000 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN MINH, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/12/2016 14/02/2017 Đã trả kết quả
12 GTVT3203 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM BÁ SƠN, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/02/2016 15/02/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT32059 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUỐC HỘI, -X. Bắc Sơn, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/12/2016 22/12/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT32088 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU NĂM, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/12/2016 22/12/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT32116 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN THIÊM, -X. Đồng Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải 15/12/2016 22/12/2016 Đã trả kết quả