Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261407239025621 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hà Thị Thương UBND Huyện Thái Thụy 31/07/2019 14/08/2019 Đang thụ lý
2 2019261407271021229 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hà Tuấn Dương UBND Huyện Thái Thụy 02/08/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
3 2019261407302082052 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Hoàng Đức UBND Huyện Thái Thụy 07/08/2019 26/09/2019 Đang thụ lý
4 2019261407334031835 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Quang Hải UBND Huyện Thái Thụy 08/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
5 2019261407365022748 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Đạo UBND Huyện Thái Thụy 13/08/2019 27/08/2019 Đang thụ lý
6 2019261407397094641 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Việt Hà UBND Huyện Thái Thụy 15/08/2019 29/08/2019 Đang thụ lý
7 2019261407430094622 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đào Ngọc Dũng UBND Huyện Thái Thụy 18/09/2019 06/11/2019 Đang thụ lý
8 201969412776101912 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ TUẤT Sở Giao thông Vận tải 22/04/2019 02/05/2019 Đang thụ lý
9 201969412808090709 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Nguyễn Văn Thắng Sở Giao thông Vận tải 23/04/2019 03/05/2019 Đang thụ lý
10 201969412839082437 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đỗ Xuân Thanh Sở Giao thông Vận tải 24/04/2019 06/05/2019 Thụ lý xong
11 201969412872104745 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Trần Văn Lành Sở Giao thông Vận tải 26/04/2019 08/05/2019 Đang thụ lý
12 201969412904084637 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp ĐỖ HỮU CUNG Sở Giao thông Vận tải 02/05/2019 09/05/2019 Thụ lý xong
13 201969412934015008 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Vũ Huy Du ( Đồi GPLX NN)B1 Sở Giao thông Vận tải 02/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
14 201969412968083446 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp VŨ ĐỨC MẠNH Sở Giao thông Vận tải 03/05/2019 10/05/2019 Thụ lý xong
15 201969413000033001 Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Cty TNHH DVVT DL Quang Thu Sở Giao thông Vận tải 03/05/2019 07/05/2019 Đã trả kết quả