Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221912296075358 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thị Sửu (Huấn) UBND Huyện Hưng Hà 27/08/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
2 20192221912328044641 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Trung (Châm) UBND Huyện Hưng Hà 28/08/2019 11/09/2019 Đã trả kết quả
3 20192221912360033817 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Văn The (Đến) UBND Huyện Hưng Hà 05/09/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
4 20192221912392034748 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ ĐÌnh Nam (Thắm) UBND Huyện Hưng Hà 09/09/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
5 20192221912424033527 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Thị Gión UBND Huyện Hưng Hà 10/09/2019 09/10/2019 Đã trả kết quả
6 20192221912456101327 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Văn Vĩnh (Diêm) UBND Huyện Hưng Hà 12/09/2019 25/10/2019 Đã trả kết quả
7 201926151705014211 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Nguyễn Thị Hới UBND Huyện Thái Thụy 16/10/2019 30/10/2019 Đã trả kết quả
8 201927115705022101 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Vũ Duy Dũng UBND Huyện Vũ Thư 09/01/2019 11/01/2019 Đã trả kết quả
9 201927115737015217 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Nguyễn Nam Thành UBND Huyện Vũ Thư 30/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả
10 201927115769073402 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học. Vũ Phương Thủy UBND Huyện Vũ Thư 29/03/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
11 2019271201471082101 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Nguyễn Minh lương UBND Huyện Vũ Thư 17/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
12 2019271201503083808 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn UBND Huyện Vũ Thư 07/03/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
13 2019271201535022148 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Phương Tháo UBND Huyện Vũ Thư 26/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
14 2019271201569041635 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Thị Xiêm UBND Huyện Vũ Thư 16/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
15 2019271201600090526 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Duy UBND Huyện Vũ Thư 14/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả