Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
121 20192221910064084631 Đăng ký biến động Trần Bá Tỉnh UBND Huyện Hưng Hà 26/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
122 20192221910097025830 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Thị Hoàn UBND Huyện Hưng Hà 27/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
123 20192221910129084316 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tạ Văn Hòa (Tú) UBND Huyện Hưng Hà 04/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
124 2019261467057083739 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Vũ Đức Thắng đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 62, xã Thụy Dân. Ngô Ngọc Tuấn UBND Huyện Thái Thụy 20/03/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
125 2019261467089092228 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần cho bà Đào Thị Quý là vợ ông Vũ Đình Thà là bệnh binh 61%, xã Thụy Hà. Vũ Đình Thạ UBND Huyện Thái Thụy 27/03/2019 09/04/2019 Đã trả kết quả
126 2019261467121022657 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho bà Nguyễn Thị Rịp là đối tượng hưởng tuất bệnh binh 61% từ của Trần Đào Ngọc Vinh, xã Thụy Quỳnh. Nguyễn Văn Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 29/03/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
127 2019261467153085438 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: bà Tô Thị Kín hưởng tuất thương binh trên 61% của ông Vũ Văn Mô, đào Thị Bấm đã được thưởng Huy CKC, xã Thụy Hà. Vũ Đình Thạ UBND Huyện Thái Thụy 03/04/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
128 2019261467185084301 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho Nguyễn Văn Tuấn là con trai liệt sỹ Nguyễn Văn Toản, xã Mỹ Lộc. Phạm Đức Dân UBND Huyện Thái Thụy 05/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
129 2019261467217031340 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần cho bà Phan Thị Năm là vợ ông Vũ Hữu Viết là đối tượng CĐHH trên 61%, xã Thụy Ninh. Nguyễn Thị yến UBND Huyện Thái Thụy 08/04/2019 19/04/2019 Đã trả kết quả
130 2019261467249102207 Đề nghị điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho hà Thị Hoa, xã Thái Dương. Đào thị Yến UBND Huyện Thái Thụy 12/04/2019 23/04/2019 Đã trả kết quả
131 2019261467281030210 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Nguyễn Thị Vân, xã Thái An. Tạ Đức Phác UBND Huyện Thái Thụy 19/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
132 2019261467314015050 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng: Đinh Thị Liên, Vũ Thị Bển, xã Thụy Dũng. Lê Danh Thuân UBND Huyện Thái Thụy 02/05/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
133 2019261467346021055 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Nguyễn Thị Liễu, xã Thái Xuyên. Lê Công Phái UBND Huyện Thái Thụy 03/05/2019 13/05/2019 Đã trả kết quả
134 2019261467378033151 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Bùi Thị Huần, thị trấn Diêm Điền. Đỗ Hữu Múng UBND Huyện Thái Thụy 06/05/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
135 2019261467409023232 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho Đào Duy Mười là em trai liệt sỹ Đào Văn Tẩn, xã Thái Thuần. Phạm Văn Cương UBND Huyện Thái Thụy 10/05/2019 23/05/2019 Đã trả kết quả