Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
286 2019142125687041942 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN LONG Sở Tư pháp 06/06/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
287 2019142125718030357 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HỒNG Sở Tư pháp 07/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
288 2019142125751111147 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN NAM Sở Tư pháp 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
289 2019142125783090352 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ YẾN Sở Tư pháp 11/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
290 2019142125815081948 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THỊ NGOÃN Sở Tư pháp 12/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
291 2019142125846024831 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI SỸ GIÁP Sở Tư pháp 12/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
292 2019142125879073800 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ THU THIẾT Sở Tư pháp 14/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
293 2019142125911110727 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ NỤ Sở Tư pháp 14/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
294 2019142125942092835 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHÍ HỒNG HẢI Sở Tư pháp 17/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
295 2019142125974021745 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ QUYÊN Sở Tư pháp 17/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
296 2019142126006083431 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ HỒNG HẠNH Sở Tư pháp 18/06/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
297 2019142126038023223 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯƠNG THẾ HIỂN Sở Tư pháp 18/06/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
298 2019142126070085545 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN DƯƠNG Sở Tư pháp 19/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
299 2019142126103081209 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VIẾT SOANG Sở Tư pháp 20/06/2019 10/07/2019 Thụ lý xong
300 2019142126134081938 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HIỀN Sở Tư pháp 21/06/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả