Kết quả giải quyết Hồ sơ
tỉnh Thái Bình tháng 10/2020
7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, 23/10/2020)