Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Thủ tục 22: Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

1.      Trình tự  thực hiện:

             Bước 1: Trường tiểu học tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2, báo cáo kết quả với UBND xã, phường, thị trấn. Nếu xét thấy trường tiểu học đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm văn bản đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

            Bước 2: Đoàn kiểm tra cấp huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xă, phường, thị trấn báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố. Nếu xét thấy trường tiểu học đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định, công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá.

            Bước 3: Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định, công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thẩm định, công nhận cho Chủ tịch UBND tỉnh. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó. Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.      Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3.      Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ công nhận gồm:

          + Báo cáo của Trường tiểu học về quá trình xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn tại Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         + Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố ký.

         + Biên bản kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Đoàn kiểm tra, công nhận cấp tỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 02  bộ.

4.      Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ UBND cấp huyện (Sở Giáo dục và Đào tạo 35 ngày, Uỷ ban nhân dân tỉnh 10 ngày)

5.      Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: tổ chức

6.      Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình

7.      Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Bằng công nhận

8.      Phí, lệ phí: Không.

9.      Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ  tục hành chính:

          a) Yêu cầu:

          + Đối với Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 thực hiện theo mục 2, chương II của Quy định các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

         + Đối với Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thực hiện theo mục 3, chương II của Quy định các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

          b) Điều kiện:

         Trường tiểu học phải đảm bảo các điều kiện sau:

         + Về tổ chức và quản lý nhà trường.

         + Về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

         + Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

         + Về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

         + Về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

            Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu