Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thủ tục 21: Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

1.      Trình tự  thực hiện:

             Bước 1: Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

            Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

a.Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

b.                  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ c hức hoàn thiện bổ sung

            Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn

2.      Cách thức thực hiện:  Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3.      Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ công nhận gồm:

          + Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chuẩn.

         + Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố ký.

         + Biên bản kiểm tra, công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia .

b) Số lượng hồ sơ: 01  bộ.

4.      Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày làm việc

5.      Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: tổ chức

6.      Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình

7.      Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

8.      Phí, lệ phí: Không.

9.      Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ  tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-         Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

-         Nghị quyết số 66/NQ-Cp ngày 23/12/2010  của Chính Phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu