Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Thủ tục 20: Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

1.      Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà trường tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT, sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh

Bước 2:  Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia và kết quả tự kiểm tra của nhà trường. Nếu thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh.

Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra báo cáo của đoàn kiểm tra để quyết định công nhận hay không công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia).

2.      Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3.       Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)     Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại Chương II của  công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

+ Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

b)     Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.      Thời hạn giải quyết: 

5.      Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6.      Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình (Phòng Giáo dục Trung học trực tiếp tham mưu).

7.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

8.      Lệ phí: Không

9.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+  Đạt danh hiệu trường tiên tiến của năm học trước;

+ Đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu