Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Thủ tục 19: Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

1.      Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thẩm định trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia cho cấp huyện.

Bước 2 : UBND huyện thẩm định, sau đó lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh ( qua Sở Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra, thẩm định.

Bước 3 : Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra cấp tỉnh, nếu đạt tiêu chuẩn, Sở Giáo dục và Đào tạo lập tờ trình trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Bước 4: Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Bước 5 : Tổ chức nhận kết quả

          2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)     Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định tại Chương II của  công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

+ Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

b)    Số lượng hồ sơ: 01 bộ/01 trường ĐKDT.

2.      Thời hạn giải quyết: 

3.      Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

4.      Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình (Phòng Giáo dục Trung học trực tiếp tham mưu).

5.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

6.      Lệ phí: Không

7.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8.      Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT.

9.      Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 +Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu