Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Thủ tục 17: Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp:

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

Bước 2: Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể trung tâm.

Bước 3: Quyết định được gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ:

- Phương án giải thể trung tâm, nội dung phương án giải thể gồm: lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh…

- Công văn đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

- Hết thời gian đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp  không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

  - Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu