Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Thủ tục 15: Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp:

1.    Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở giáo dục có văn bản đề nghị giải thể trường hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra kết luận nhà trường không thể khắc phục được nguyên nhân khách quan sau khi đã bị đình chỉ hoạt động; hoặc UBND tỉnh (quyết định hoặc cho phép thành lập trường) có ý kiến bằng văn bản về việc giải thể trường.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thanh tra, xây dựng phương án giải thể báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Cơ sở giáo dục nhận Quyết định giải thể bằng văn bản qua đường bưu điện hay trực tiếp tại  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình và Quyết định giải thể được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

        2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp đề nghị giải thể trường, hồ sơ gồm:

- Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường;

* Đối với trường hợp trường không thể khắc phục được nguyên nhân khách quan sau khi đã bị đình chỉ hoạt động; hoặc UBND tỉnh (quyết định hoặc cho phép thành lập trường) có ý kiến bằng văn bản về việc giải thể trường, hồ sơ gồm:

- Kết luận thanh tra kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải thể  trường;

- Biên bản họp hội đồng thẩm định;

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Trường trung cấp chuyên nghiệp bị giải thể trong những trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp. 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu