Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Thủ tục 14:  Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học:  

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm có văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động của trung tâm nộp tại phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo; hoặc trong quá trình tổ chức, hoạt động nhà trường vi phạm các qui định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ, do cơ quan có thẩm quyền thanh tra kết luận.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm.

Bước 3: Sau thời gian đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho trung tâm biết rõ lí do và hướng giải quyết.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Quyết định đình chỉ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

        2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của tổ chức, cá nhân thành lập trường đề nghị đình chỉ hoạt động vì lý do khách quan nhà trường không đảm bảo hoạt động bình thường; hoặc kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đình chỉ hoạt động nhà trường;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Việc đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.  

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu