Đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Thủ tục 13: Đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp:

1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND cấp huyện nơi đặt trung tâm có công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;

Bước 3: Quyết định đình chỉ được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Biên bản kiểm tra, thanh tra trung tâm;

- Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trung tâm.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với trường hợp đình chỉ do vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục thời hạn giải quyết tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp đình chỉ vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường, thì thời hạn giải quyết tối đa là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Việc đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

 - Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;       

- Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu