Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên

Thủ tục 7: Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên:

1.    Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và có công văn đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.

Bước 3: Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên. Quyết định được gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn vị được sáp nhập, chia, tách.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị sát nhập, chia tách trung tâm.

- Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm có các nội dung sau:

+ Sự cần thiết của việc sáp nhập, chia, tách trung tâm;

+ Phương hướng hoạt động của trung tâm sau khi sáp nhập, chia, tách;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

        6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu