Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Thủ tục 6: Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục Thái Bình cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

* Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

* Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

        2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin sát nhập, chia tách;

- Luận chứng khả thi;

- Đề án tổ chức và hoạt động;

- Sơ yếu lí lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không    

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

- Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu