Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại mục 3.

Bước 2:Tổ chức nộp hồ sơ theo cách thức thực hiện tại mục 2

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết/cấp giấy hẹn thời gian trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://dichvucong.thaibinh.gov.vn)

- Qua đường bưu chính tới Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ số 9 Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình;

- Nộp trực tiếp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan, đơn vị

- Hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

+Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn đầu tư có tổng mức đầu tư trên 03 tỷ đồng và dự án nâng cấp, mở rộng có tổng mức đầu tư trên 03 tỷ đồng;

+Báo cáo đầu tư đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng;

+ Thiết kế sơ bộ của dự án (trong trường hợp thẩm định riêng thiết kế sơ bộ);

+ Thiết kế thi công và dự toán chi tiết của dự án (đối với dự án có thiết kế thi công và dự toán chi tiết), thực hiện sau khi dự án đã được phê duyệt;

+Đề cương và dự toán chi tiết đối với công trình hoặc hạng mục  nâng cấp, mở rộng sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có mức dưới 03 tỷ đồng.

- Văn bản pháp lý liên quan gồm:

Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư;

Các văn bản đóng góp ý kiến, các văn bản pháp lý liên quan khác (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

            4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Báo cáo kết quả thẩm định: Đối với hồ sơ trình là Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đầu tư; Thiết kế sơ bộ; Thiết kế thi công và dự toán chi tiết

Văn bản kết quả thẩm định: Đối với Lập Đề cương và dự toán chi tiết

8. Phí:

Phí thẩm định = (Tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán) x (mức thu phí)

Trong đó:

Mức thu phí như sau:

- Đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo đầu tư (áp dụng mức thu phí thẩm định dự án tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Đối với Thiết kế sơ bộ (áp dụng mức thu phí thẩm định thiết kế cơ sở tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Đối với Thiết kế thi công và dự toán chi tiết (áp dụng mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật và thẩm định dự toán tại phụ lục số 1, loại công trình hạ tầng kỹ thuật tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Đối với Đề cương và dự toán chi tiết (áp dụng mức thu phí thẩm định dự toán tại phụ lục số 1, loại công trình hạ tầng kỹ thuật tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo đầu tư (theo mẫu 01 đính kèm);

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Thông tư liên tịch số 142/2010/TTLT-BTC-BTTT ngày 22/9/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin;

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số376/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư số06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/20112011 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Thông tư số209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Thông tư số210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin;

Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;

Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

- Tải mẫu đơn: