Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thủ tục 5: Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin công bố tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

+ Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn nghiên cứu tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.

- Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc dự án cải tạo, nâng cấp luồng, tuyến đường thủy nội địa:

- Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (bản chính), nêu rõ loại đường thuỷ nội địa đề nghị công bố; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa và cấp kỹ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa; thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa;

- Quyết định phê duyệt dự án (bản sao chứng thực);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao);

- Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao);

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).

* Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa công bố lại hoặc không có dự án đầu tư:

- Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (bản chính).

- Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đề nghị công bố (bản chính). Trên bình đồ thể hiện vị trí báo hiệu, các công trình hiện hữu trên luồng, tuyến đường thủy nội địa.

* Đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

- Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (bản chính), nêu rõ loại đường thuỷ nội địa đề nghị công bố; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa và cấp kỹ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa; thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa;

- Quyết định phê duyệt dự án (bản sao chứng thực);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao);

- Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao);

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thái Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường thủy nội địa;

- Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa.

 

 

- Tải mẫu đơn: