Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở.

Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở.

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể cho Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình thẩm định thiết kế cơ sở.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình).

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ) trong trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh;

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan:

+ Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

+ Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án (nếu có);

+ Bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô lớn hơn 5 ha) hoặc Tổng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình được xây dựng theo tuyến;

+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không theo Nghị định số 20/2009/NĐ-CP (nếu có);

+ Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình;

+ Thuyết minh dự án (bao gồm tổng mức đầu tư);

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế;

+ Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án (nếu có).

* Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở cần bổ sung:

- Văn bản chấp thuận điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở của người có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng (nếu có);

- Các tài liệu liên quan khác.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ trả lại nhà đầu tư; 01 bộ lưu tại cơ quan thẩm định).

4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

- Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

(Không bao gồm thời gian chờ bổ sung hồ sơ nếu có) 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư có công trình, dự án đầu tư xây dựng nằm trong các khu công nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế và  các khu công nghiệp tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu thẩm định.

8. Lệ phí: Phí thẩm định thiết kế cơ sở theo quy của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
- Tải mẫu đơn: