Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa địa phương

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa địa phương

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin chấp thuận tới Trung tâm Hành chính công tỉnh

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa.           

 - Bình đồ vị trí công trình cảng dự kiến xây dựng, mặt bằng cảng, vùng nước trước cảng.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa.

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

 - Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.  

- Tải mẫu đơn: