Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình

Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn xem xét và yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá 02 (hai) ngày làm việc;

 - Trường hợp phương án bảo đảm an toàn giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì tổ chức, cá nhân chỉ cần có văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông. Văn bản nêu rõ vị trí, thời gian hạn chế để thi công công trình ảnh hưởng đến luồng đường thủy nội địa;

 - Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình;

 b) Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa theo mẫu quy định.

 - Phương án thi công công trình.

 - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

 + Thuyết minh chung về phương án;

 + Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

 + Phương án bố trí nhân lực;

 + Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

 + Thời gian thực hiện phương án

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố hạn chế giao thông.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa.

- Tải mẫu đơn: